عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده

                        بازگردد یا بگردد چیست فرمان شما

 

سعادت ديگران بخش مهمي از خوشبختي ماست . ارنست رنانزماني دراز نگرانيم که چگونه زنده بمانيم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن مي کنيم اين است تمايز هوشمندانه . فرويدما بايد طبيعت را به چشم مادرمان بنگريم و با آرامش خودمان را به او تسليم کنيم تا بتوانيم خيلي راحت احساس کنيم که به جهان باز مي گرديم همانطور که همه موجودات ديگر باز مي گردند.
همه ما در حقيقت جزء جدايي ناپذير اين کليم. طغيان عبث است، ما بايد خودمان را به اين جريان بزرگ واگذاريم . هرمان هسههيچکس حق ندارد وظايف خود را فداي تمايل دل خويش کند، اما دست کم بايد اين حق را به دل داد که هنگام عمل به وظايف خويش خوشنود نباشد. رومن رولانهرکسي که بداند که نداند از همه داناتر است يک چيز را خوب مي دانم و آن اين است که هيچ نمي دانم هر که بداند درست چيست، دست به نادرست نمي زند . سقراطدر بلند هنگام هيچ نيرويي نمي تواند در برابر فرهنگ و هنر ايستادگي کند . ارد بزرگجرم اين است که ندانيم زندگي خيلي ساده تر از اينهاست که ما فکر مي کنيم . فردريش نيچهشما بدون تسلط بر خود نمي توانيد فاتح ديگران باشيد. کيم وو چونگانسان اگر ناخوش باشد و كار كند بهتر از اين است كه سلامت باشد و بيكار بنشيند . كازوبونانسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال ميتواند حتي بر وبا و طاعون غلبه كند . ناپلئون بناپارتبه گرسنگي مردن بهتر که نان فرو مايگان خوردن . سعديدر دوي زندگي ، هميشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و هميشه با خود بگو تنها يک گام پيشترم ، تنها يک گام . ارد بزرگما در رويدادهاي زندگي خود نقشي نداريم، اما در اينکه چگونه آنها را تعبير کنيم، مؤثر هستيم . نيچههرکس همان گونه است که فکر مي کند پس مراقب افکار خود باشيد . ذهن همچون ساعتي پيوسته درحال کار کردن است و بايد هر روز با انديشه هاي خوب آن را کوک کرد . جي.پي.واسوانيميان دانستن و دريافت کردن فاصله زيادي است. دانستن دشوار نيست اما دريافت کردن دشوار است. شو کينگدشمن چون از همه حيلتي فرو ماند سلسله دوستي بجنباند . پس آنگه به دوستي کارها کند که هيچ دشمني نتواند . سعديهيچ گاه هماورد خويش را کوچک مپندار چون او بهترين دوست توست او انگيزه پيشرفت و پويش مي دهد . ارد بزرگبي خردي اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادي و رهايي است . فردوسي خردمند
تاريخ : یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۸۷ | 20:29 | نویسنده : سعیده فاطمی |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.